Op een andere pagina (link ernaar) bespreken we de filosofie achter de procedure voor het maken van en de omgang met opmerkingen naar aanleiding van teksten op onze website. Hier beschrijven we de methode., na een korte inleiding.

Internet dialoog

Odyschrift is deels in gebruik als sociaal medium. Het lemma van Wikipedia over sociale media meldt dat de hoofdkenmerken ervan dialoog en interactie tussen de gebruikers zijn. Het komt er op neer dat men iets schrijft en een ander daarop reageert. Voor een goede dialoog is het nodig dat men goed leest, goed schrijft en goed op elkaar reageert. Wij experimenteren met een methode die dat zou moeten bevorderen.

We vragen onze schrijvers om als het even kan de eerdere tekst tot uitgangspunt te maken van hun reactie. Dan aanvaarden ze de eerdere tekst als een soort erfenis. Vervolgens gaan ze 'tekstverwerken'. Ze lezen de 'erfenis' goed, dat wil zeggen: ze maken zich de inhoud van de 'erfenis' eigen én ze gebruiken de tekst als startblok voor hun eigen tekst.

We denken dat dit bijdraagt aan collectieve intelligentie. Bij collectieve intelligentie is het collectief de persoon, niet het individu. Het lijkt ons dan ook een goed idee dat iedereen in deze opzet vanuit dezelfde fictieve personage schrijft. Dat waarborgt ieders privacy zonder dat daarvoor de ik-vorm wordt opgeofferd. Dat fictieve personage kan men alle opvattingen, emoties, omstandigheden toeschrijven die men in wil brengen.

Er is altijd een eerste schrijver. Deze laten we de beheerder zijn van de tekst. Denkbaar is dat reaguurders de tekst zo verminken dat de tekst niet meer staat voor onze visie. De eerste schrijver bewaakt dat. Of de andere kant op, schrijvers gaan zo diep en ingewikkeld in op zijn of haar initiatief, dat deze voor hem of haar onbegrijpelijk is geworden. Dan brengt hij of zij de tekst terug tot een leesbaar niveau.

De methode

 1. De naam van een persoon onder een tekst verbindt die tekst met die persoon. Die verbinding willen we hier niet.
  1. Daarom worden teksten niet ondertekend, hoewel ze wel vanuit de ik-persoon worden geschreven.
  2. De ik-persoon heet Alle Maal. Dat zijn wij dus allemaal. Zonder bijnamen of rangnummers.
  3. Alle is genderneutraal. De persoonlijke voornaamwoorden 'hen' en 'hun' worden gebruikt. Dit ook als er middels voornaamwoorden wordt verwezen naar een beroep.
  4. Mogelijk dat we gaande de dialoog Alle nog andere vaste persoonskenmerken willen toekennen.

 1. De titels
  1. Alle (Alle 1) geeft de tekst waarmee hen een opmerking plaatst, een titel.
  2. Elke titel die Alle 1 geschikt vindt, mag en onder elke titel mag alles besproken worden, wat Alle 1 relevant lijkt.
  3. Er mogen dubbelingen qua inhoud plaats vinden.
  4. Alle 1 mag hun titel intrekken.
  5. Titels worden gerubriceerd door wie er werk in wil steken.


 1. De dialoog
  1. Als Alle de lezer mogelijkheid ziet tot verbetering van een titel, dan brengt hen deze aan in het origineel, maar hen maakt eerst een kopie van de tekst. Die plaatst hen onder het origineel. Dus: een lezer ziet eerst de nieuwste versie en daaronder de eerdere versie.
  2. Alle de lezer verwijdert de versie die daarvoor werd gepubliceerd., als deze er is.

 1. De eigen pagina
  1. Ieder van ons kan desgewenst een eigen pagina krijgen. Deze kan geheel naar eigen inzicht gebruikt worden.
  2. Niemand hoeft het gebruik van hun eigen pagina aan iemand van ons te verantwoorden, maar wel aan derden
  3. Verantwoording kan wel door de omliggende wereld verlangd worden. Dat begint met een verzoek om nog eens na te denken over een tekst.
  4. Dit doet de buitenwereld op het commentaar gedeelte van de betrokken pagina.
  5. De buitenwereld ondertekent een verzoek nog eens na te denken over een tekst.
   1. De verantwoordelijke Alle reageert, op de manier die hun gepast lijkt.
   2. Alle meldt het feit dat men hun heeft gevraagd nog eens na te denken op een speciale pagina.
   3. Als de buitenwereld niet tevreden is met de reactie van Alle, laat de buitenwereld dat via die speciale pagina weten. Wij zien dat als een aanklacht.
   4. Wij bespreken met elkaar of wij de aanklacht terecht vinden, en of wij de reactie van Alle adequaat vinden of dat er nog meer of iets anders moet gebeuren.
   5. Vinden we dat er nog meer nodig is, dan doet Alle dat, of als hen dat niet kan of wil, iemand anders.
   6. Als er teveel of te ernstige terecht bevonden klachten zijn over een eigen pagina, wordt de inschrijving van Alle opgeschort.
  6. De buitenwereld kan verstorend willen zijn. Als dat het geval is mag Alle, zodra hen dit merkt, de betrokken pagina terugzetten naar een eerdere versie. (Dat mag dus iedereen die het ziet.)
  7. Als een pagina is teruggezet kan daar bezwaar tegen worden gemaakt op de speciale pagina.
 2. Het persoonlijke gesprek
  1. Alle kiest waar en hoe hen bijdraagt aan persoonlijke gesprekken.
  2. Door deze keuze wordt bepaald wie de verantwoordelijkheid voor (delen van) het gesprek draagt.
  3. Wie verantwoordelijk is voor (een deel van) het gesprek, mag met de tekst doen wat naar hun eigen inzicht het best is.
   1. Dit kan inhouden dat men gesprekken verspreid vindt over meerdere eigen pagina's. Daar de persoonlijke gesprekken in dienst staan van het doel van de website en niet om zich zelfs wille worden gevoerd, is dat geen probleem. Kennelijk voelen de deelnemers er dan niet voor hun bijdragen te laten editen door een gesprekspartner.


Heb je een reactie op deze inleiding en de structuur die wij ons voorstellen? Daarvoor is deze pagina.. We gebruiken deze pagina ook voor voorbeelden.