Loading...
 

Odyschrift als tekenschrift

Rechten


We maken langs deze weg het tekenschrift Odyschrift openbaar, maar wij houden ons alle mogelijke rechten voor. Voor de Nederlandse markt is onze uitvinding beschermd geweest (octrooinummer 2000621). Het Europese octrooibureau wees de aanvraag af, maar de Amerikaanse tegenhanger daarvan verstrekte het patent onder nummer US 8,648,813 B2.

Bouwstenen


Eerst introduceren wij de bouwstenen van dit schrift.

Dit is een sub-Odyteken.

Dit is een Odyteken.


Deze is opgebouwd uit 3 sub-Odytekens. Er zijn 4 verschillende sub-Odytekens.
Deze 4 sub-Odytekens hebben een vaste volgorde. Ze hebben ook namen en wel de namen DO, RE, MI en FA. Deze eigenschappen maken dat de sub-Odytekens als telstelsel gebruikt kunnen worden. Een viertallig telstelsel dus.

Een Odyteken bestaat uit 3 sub-Odytekens. Er zijn dus in totaal 3 tot de macht 4 is 64 Odytekens. Samen vormen ze een soort schaakbord.

Er zit een systeem achter de wijze waarop de Odytekens over dat schaakbord verdeeld zijn. Door die systematiek kwalificeren ook deze 64 Odytekens als telstelsel. Ze hebben een vaste volgorde en ze hebben namen. De namen van de sub-Odytekens bestaan uit steeds een klinker en een medeklinker. Het Odyteken leent afwisselend de klinker en de medeklinker voor zijn naam, waardoor er goed uitspreekbare namen ontstaan. Odyschrift zou een 64-tallig telstelsel kunnen zijn, maar we zetten 4 Odytekens apart, wat van Odyschrift een zestigtallig telstelsel maakt.

Gebruik van Odyschrift

Met Odyschrift beschikken we over een geordende reeks van 60 getallen. Toepassingen hiervoor zijn legio. We gebruiken Odyschrift op deze website om naar andere pagina’s te verwijzen.

Stel dat er een pagina cultuur is.


In de rechterkantlijn staat een Odyteken. Deze bestempelt de link naar cultuur als een DOF-link. We lezen dit Odyteken van onder naar boven. De naam van dit teken is DOF, want het is opgebouwd uit, wat D(o)(d)OF(a) wordt.


De diverse Odylinks staan in volgorde. Dit betekent dat de naam van de Odylink aangeeft in welk deel van een pagina men op dat moment leest. Men kan stellen dat de pagina is onderverdeeld in genummerde secties.

De werkwijze geeft een extra mogelijkheid over de link te communiceren. Naast cultuur is er DOF. Cultuur kan anders gespeld zijn of vervangen door een woord uit een andere taal of met andere letters geschreven, DOF stuurt in de goede richting.

Veel voordeel geven vier Odytoetsen DO, RE. MI en FA. Wie weet dat cultuur Odylink DOF heeft, toetst daarmee D-O-F. Zo bespaart hij zich het zoeken met de ogen naar de link cultuur ,het brengen van de muiscursor naar de gevonden plaats en de muisklik.


Odyschrift als tekensysteem